Om Vindelälven

Unik älv

Vindelälven är unik på många sätt. Den har extremt oregelbundet lopp med skarpa krökar och småforsar. Mellan källorna nära den norska gränsen till sammanflödet med Umeälven så består älven av fall, forssträckor och sel. Man kan med fog säga att det är forsarna och selen mellan dem som präglar hela Vindelälven.

Otaliga forsar

När det gäller forsar så är det så att även här är Vindelälven speciell. Det finns nämligen närmare etthundra namnsatta forsar längst älven, och det är nog ett rekord för en älv. Två av de större forsarna i området är Storforsen (vid Vindelgransele) och Vormforsen. Nivåskillnaden mellan hög- och lågvatten är stor och gör bland annat att strandvegetationen bildar tydliga zoner på ett sätt som har få motsvarigheter i världen.

Djurlivet

När det gäller djurlivet längs Vindelälven så finns det en särpräglad blandning av nordliga och sydliga djurarter. Inom fjällområdet vistas fjällräv, björn och järv. Här finns också häckningsområden för många arter av änder, vadare, tättingar, hönsfåglar och rovfåglar. Älven är en viktig flyttfågelled och har flera betydelsefulla rastområden för fåglar.